google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Balice 27.10.2017 r.

Pan Piotr Rydel
Prezes
Polskiego Związku Hodowców i Producentów
Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona
w typie mięsnym
Rumian 55
13-220 Rybno

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 13.09.2017 r. dotyczące współpracy przy tworzeniu pierwszej rodzimej rasy mięsnej bydła w oparciu o rasę polską czerwoną Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy uprzejmie informuję że:

  1. Proces tworzenia nowej rasy został precyzyjnie określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt (Dz. Urz. UE z 29.06.2016 r. L 171), które będzie obowiązywało w Polsce od 1 listopada 2018 r.
  2. Tworzenie nowej rasy wymaga również nowej nazwy tej rasy, która nie może kojarzyć się z żadną istniejącą. Tworzenie nowej rasy niesie więc za sobą następstwo odstąpienia Państwa hodowców od programu ochrony prowadzonego dla rasy polskiej czerwonej, a tym samym rezygnację z płatności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

W związku z powyższym Instytut Zootechniki sugeruje, że zarówno program hodowlany, jak i program ochrony dla rasy polskiej czerwonej, w których wprowadzono od bieżącego roku możliwość użytkowania krów w kierunku mięsnym, powinny być przez Państwa realizowane. Przedłożona przez Instytut każdemu hodowcy użytkującemu krowy polskie czerwone w kierunku mięsnym Metodyka oceny jest integralną częścią programu ochrony. Poprzez odpowiedni dobór buhajów i selekcję dokonywaną indywidualnie przez każdego hodowcę, po kilku pokoleniach istnieje szansa zmiany typu użytkowego krów z mięsno- mlecznego obecnie, na mięsny w przyszłości. Nadal pozostanie to rasa polska
czerwona, ale dopiero wtedy będzie można mówić o „rasie polskiej czerwonej w typie mięsnym”.
Dlatego też zwracamy uwagę na występujące w nazwie Państwa związku określenie „w typie mięsnym”. Według podręcznika Chów i hodowla zwierząt pod red. Tadeusz Szulca (Wrocław, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2005):

Przez typ użytkowy rozumie się zespól cech anatomicznych, fizjologicznych i morfologicznych, które predestynują zwierzę do określonego typu użytkowania. Bydło domowe dzieli się na 3 typy użytkowe: mleczny, mięsny i kombinowany.

Bydło typu mlecznego

Dla tego typu cechami charakterystycznymi budowy ciała są: klinowaty (trójkątny) kształt ciała pogłębiający się ku tyłowi, szlachetna i delikatna budowa ciała, płaska klatka piersiowa, skośnie ustawione żebra i duże odstępy między nimi, dobrze rozbudowana partia zadu, mocne kończyny, głowa i szyja wydłużone, skóra cienka i elastyczna, słabe umięśnienie, u samic dobrze rozwinięte wymię.

Bydło typu mięsnego

Ten typ ma kształt tułowia zbliżony do prostokąta, krótką, szeroką i głęboką klatkę piersiówką, żebra wypukłe, ustawione prawie prostopadle względem kręgosłupa. Głowa krótka i mała, szyja szeroka, mocno umięśniona. Skóra bydła typu mięsnego jest gruba, gąbczasta, ze słabym porostem włosów. U samic skibo rozwinięte wymię.

Bydło typu kombinowanego

Bydło typu kombinowanego (mięsno-mlecznego albo mleczno-mięsnego) łączy cechy budowy wyżej opisanych typów wyspecjalizowanych przy przewadze pierwszego bądź drugiego z nich. Wszystkie rasy bydła objęte programami ochrony w Polsce są wyłącznie w typie kombinowanym.

W Statucie Państwa Związku w rozdziale II, §6, punkt 1. jest zapis: celem Związku jest działanie na rzecz rozwoju hodowli czerwonego bydła polskiego w kierunku użyteczności mięsnej. Dlatego też Instytut Zootechniki stoi na stanowisku, że nazwa Związku powinna zostać zmieniona. Proponujemy „Związek Hodowców i Producentów Bydła Polskiego Czerwonego użytkowanego w kierunku mięsnym”.

Instytut Zootechniki PIB jako jednostka koordynująca programy ochrony, w tym dla bydła polskiego czerwonego, uprzejmie informuje, że w przypadku występujących problemów w Państwa działaniach służy pomocą merytoryczną.

Z poważaniem,
Dyrektor
Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński

Do wiadomości:

  1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  2. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa
  3. Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego z/s w Jodłowniku, 34-620 Jodłownik 198

Skan oryginału

Print Friendly, PDF & Email