google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

STATUT

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA
ZACHOWAWCZEJ RASY POLSKA CZERWONA W TYPIE MIĘSNYM

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rolnicze zrzeszenie branżowe nosi nazwę: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym w dalszych postanowieniach statutu zwane Związkiem.

§2 .

 1. Związek j est zrzeszeniem hodowców czerwonego bydła polskiego.

 2. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

§3

 1. Siedziba Związku znajduje się w Rumianie.

 2. Terenem działania Związku jest obszar województw: dolnośląskiego, kujawsko- pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

,§4

 1. Związek jest zawiązany na czas nieograniczony.

 2. Związek posiada osobowość prawną.

 3. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno- zawodowych organizacjach rolników oraz niniejszego statutu.

§5

 1. Związek może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 2. Działalność Związku oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

&6

1. Związek może używać skrótu nazwy: PZHiPBZRPC

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6

 1. Celem Związku jest działanie na rzecz rozwoju hodowli czerwonego bydła polskiego w kierunku użyteczności mięsnej.

 2. Związek swe cele realizuje poprzez:

a) Reprezentowanie interesów członków Związku wobec władz i instytucji oraz organizacji, przedkładanie im wniosków w sprawie rozwoju hodowli bydła czerwonego,

 1. Udział w opracowaniu i realizacji programu hodowlanego dla rasy czerwonego bydła polskiego,

 2. Pozyskiwanie nowych członków do prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła,

 3. Współdziałanie z instytucjami i służbami pracującymi na rzecz rolnictwa oraz placówkami naukowymi,

 4. Podejmowanie innych działań zmierzających do poprawy warunków produkcji i hodowli czerwonego bydła polskiego, w tym prowadzenia ksiąg bydła zarodowego.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

 1. Członkiem Związku może być:

 1. osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne jako jego właściciel, posiadacz bądź użytkownik po zgłoszeniu pisemnej deklaracji,

 2. osoba prawna może być członkiem wspierającym po zgłoszeniu pisemnej deklaracji,

 3. pełnoletni członek rodziny rolnika wymienionego w pkt a, pracujący w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym,

 4. osoba, która przekazała gospodarstwo rolne za emeryturę lub rentę.

 1. Każdy członek Związku ma prawo:

 1. do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków,

 2. wypowiadać się w sprawach związanych z działalnością Związku podczas Walnego Zgromadzenia Członków,

 3. występować do Zarządu o podjęcie określonych działań związanych z działalnością Związku,

 1. Każdy członek Związku jest obowiązany do:

 1. dbania o dobre imię Związku,

 2. powstrzymywania się od działań sprzecznych z interesami Związku,

 3. uiszczania składek uchwalonych zgodnie z niniejszym statutem.

§8

Przyjęcie w poczet członków Związku następuje na mocy uchwały Zarządu.

§9

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 2. uchwały Zarządu o wykluczeniu:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Związku,

 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Związku,

 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

 • na pisemny wniosek trzech członków Związku,

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

§10

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU

§11

 1. Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

 2. Uchwały wszystkich władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 12

 1. Wszyscy członkowie Związku tworzą Walne Zgromadzenie Członków.

 2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Związku.

§13

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Związku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.

 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Związku zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 14

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Związku,

 2. uchwalania zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Związku,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu,

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Związku,

 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Związku,

 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Związku lub jego władze,

 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,

 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz związku.

§15

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Związek na zewnątrz.

  1. Zarząd składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa.

  2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

  3. Do kompetencji Zarządu należą:

  1. realizacja celów Związku,

  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku,

  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Związku,

  6. reprezentowanie Związku na zewnątrz,

  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

  8. przyjmowanie i skreślanie członków.

  1. Do podejmowania czynności prawnych w imieniu Związku, w tym do zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, a także do składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

  §16

  1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.

  2. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie działalności Zarządu,

  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Związku,

  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

  §17

  W razie gdy skład władz Związku ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§18

 1. Maj ątek Związku powstaj e:

 1. ze składek członkowskich,

 2. darowizn, spadków, zapisów,

 3. dotacji i ofiarności publicznej.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Związku.

 2. Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Związku podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o społeczno- zawodowych organizacjach rolników.

 

Oryginał

statut związku hodowców bydła (pdf)

Print Friendly, PDF & Email