google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Bibliografia

Publikacje oznaczone kolorem zielonym znajdują się w zasobach biblioteki naszego związku i pozostają do wglądu dla zainteresowanych.
 1. 100 lat oceny wartości użytkowej bydła w Polsce (2004). KCHZ, Warszawa, 1.1, 319 ss.
 2. ABC chowu i hodowli bydła mięsnego. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Karniowice 2016
 3. Adamczyk K., Felenczak A., Jamrozy J., Szarek J. (2008): Conservation of Polish Red cattle. Slovak J. of Anim. Sci. 41 (2): 72-76
 4. Adametz L. (1901). Studien tiber das Polnische Rotvieh. Oesterreichischen Molkerei Zeitung, Wien, s. 133.
 5. Adametz L. 1936. Właściwe kierunki hodowli zarodowej bydła czerwonego-polskiego na tle ogólnych stosunków ekonomicznych w Europie. Poznań Rocznik Nauk Rolniczych i Leśnych. Tom XXXVII
 6. Adametz L. Hodowla ogólna zwierząt domowych. Kraków 1925
 7. Barbara Zdebska „Historia oceny użytkowości mlecznej bydła polskiego czerwonego w Małopolsce – Wiad. Zootech.2005
 8. Bączkowska, J. Szarek J.,P. Brzuski. Tuman, K. Pawłowski. Przemysłowy opas młodego bydła. Zesz. Nauk. AR Kraków, nr 17. Zoot., 1977. 109.
 9. bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl (odczyt 20 marca 2014 r.)
 10. Bojanowski S. Bydła i trzoda chlewna na wystawie w Strzyrzycu. Drukarnia Uniw. Jagielońskiego 1900
 11. Borzuta K., Gliński W. Porównanie jakości krajowego mięsa wołowego kierowanego na eksport z mięsem konkurencyjnym. Gosp. Mięs., 4, 13- 16
 12. Brzuski P. Zastosowanie maszyn cyfrowych w biometrii i hodowli zwierząt. PWN, Warszawa
 13. Brzuski. J. Szarek J.,Bulek. Predykcje masy ciała cieląt związane z obrotem towarowym. Acta Agr. et. Silv..Zoot.. yol. XXV. 1986, 25-32.
 14. Brzuski P., Żukowski K., Pawłowski K., Feleńczak A. Przydatność rasy nizinnej czerwono-białej do intensyfikacji produkcji mleka i mięsa w warunkach gospodarstw podgórskich. Zesz. Nauk. AR Kraków nr 159. Zoot.. 1980. 165-178
 15. Choroszy Z., Choroszy B. – Możliwości wykorzystania bydła rasy polskiej czerwonej do produkcji mięsa wołowego – Wiad. Zootech. IZ 2005
 16. Choroszy Z., Przydatność buhajków mieszańców pochodzących z krzyżowania krów rasy pc z buhajami rasy Charolaise, Piemontese, Limousine, Blonde d’Aqitiaine i simentalskiej w opasie intensywnym. Pr. doktorska, maszynopis, IZ Balice, 1987.
 17. Czaja H., Polskie bydło czerwone – wielowiekowa historia bez “happy end’u” IZ PIB Balice 1991
 18. Denaburski J., Wajda 1988. Wydajność rzeźna bydła skupowanego z gospodarstw indywidualnych z okresu żywienia letniego i zimowego. Acta Acad. Agric. Ac. Tech. Olst., ser. Zootechnika, LIII Zjazd Naukowy PTZ, t. II, 125-127
 19. Dmnicki E., Reklewski Z., Sosin-Bzducha E. Utrzymywanie bydła rasy czerwonej polskiej w systemie krów mamek.
 20. Doroszewski B., Doroszewska Z. Otłuszczenie tusz jałówek i buhajków o różnej masie ubojowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 333, 93-97
 21. Dymnicki E., Sosin – Bzducha E., Gołębiewski M. (2013). Effects of separation and injection of oxytocin on milk performance and milk composition of the Polish Red cows. Archiv fiier Tierzucht, 56 (88), doi: 10.7482/0003-9438-56-088
 22. Dymnicki, E.(1974). Wyniki krzyżowania bydła polskiego czerwonego z duńskim czerwonym w warunkach produkcyjnych. II. Płodność. Prace i Mater. Zoot., 6, 51-60
 23. Dymnicki E., Reklewski Z., Sosin-Bzducha E. Opracowanie modelu hodowli zachowawczej dla małych populacji bydła w systemie użytkowania krów mamek na przykładzie bydła polskiego czerwonego. Grant nr 120166-10
 24. Ewy Z. (1952). Różnice rasowe w reagowaniu Bydła na niektóre bodźce nerwowe i hormonalne. Rocz. Nauk. Roln. 61: 111-158
 25. Gajos E., E. Dymnicki. (2012). Beef production based on a suckling system as an altemative to milk production at the example of Polish Red cattle. Anim. Sci. Papers and Reports 30 (4): 353-361
 26. Gabris J. CSc. Atlas ras zwierząt gospodarskich. Pań. Wydawnictwo Rolne i Leśne, Warszawa 1975
 27. Gil, J. Szarek, A. Feleńeczak. Zdolność opasowa i wartość rzeźna bydła ras krajowych i mieszańców tych ras. Mat. na Konferencje Nauk.-Techn. nt. “Rynkowe uwarunkowania rozwoju rolnictwa”, Rzeszów 1993, 320-330.
 28. Gil. .1. Szarek J.,P. Brzuski, Kolczak. Wartość rzeźna buhajków pochodzących z krzyżowania krów pc z buhajami ras: ncb, nczb, simentalskiej i charoiaise. ocz. Nauk. IPMiT. t. XIX. 1982. 5-19.
 29. Gil. J. Kamińska, Program hodowlany dla bydła ras mięsnych w Danii. Przegl. l lod. nr 6. 1992, 15-16.
 30. Gil. J. Szarek J.,P. Brzuski. W. Cierpiński, Wykorzystanie niektórych pomiarów zootechnicznych w ocenie okarmienia zwierząt rzeźnych. Zesz. Nauk. .AR Kraków, nr 26. Zoot., 1988. 23-29.
 31. Gil. J. Szarek J.,P. Brzuski. Z. Urbański, Ocena stopnia okannienia buhajków rzeźnych rasy nizinnej czarno-białej. Acta Agr. et. Si 1 v.. Zoot., vol. XXV, 1986. 41-48.
 32. Gil Z., Szarek J., Faleńczyk A., Kaczorowski K., Węglarz A. Masa tłuszczu okołonerkowego a klasa otłuszczenia tuszy według systemu EUROP u młodego bydła rzeźnego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Kołłątaja w Krakowie nr 313
 33. Goszczyński J., Korzeniowski W., Żmijewski T. Ocena umięśnienia i otłuszczenia buhajków rasy hereford i czarno-białej w opasie półintensywnym. Przegl. Hod., 3, 7-8
 34. Grodzki , Skolasiński J. 1982. Results of crossbreeding of Lowland Black-and-White cows and Charolaise sires. Ann. Warsaw Agricult. Univ.— SGGW – AR, Anim. Sci., 17, 11-18
 35. Grodzki H. Żywienie i wychów cieląt i jałówek hodowlanych. Oficyna wyd. Hoża. Warszawa 1999
 36. Grześkowiak E., Borzuta K., Wichłacz H. 1994. Zmiany wartości rzeźnej i jakości mięsa młodego bydła ze skupu rynkowego. Gosp. Mięs., 2, 34-36
 37. Hofmann G. (1986). Czerwone rasy bydła w Europie. Inf. Reg. ZUP AR w Krakowie, Hodowla bydła czerwonego w Europie. Mat. konf. nauk-techn., Kraków, 265: 29-39.
 38. Holdefleiss F. (1897). Das Polnische Rotvieh. Landw. Presse.
 39. Hoyer: Czaszki bezrogiego i rogatego bydła z młodszej epoki kamiennej. Odbicie z Tomu LXII, Ser. B. Rozpraw Wydziału Mat. Przyrodn. Polskiej Akademii Umiejętności.
 40. Jako biec, II. Łapa. M. Stolzman. Przydatność opasowa i rzeźna rasy hereford i charoiaise w krzyżówce towarowej z bydłem rasy pc i simentalskiej oraz mieszańców między wymienionymi rasami krajowymi. Roczn. Nauk. Roln., 928, 1970. 507-516
 41. Jamrozy J., Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich w ramach działania 4 PROW szansą dla hodowców bydła polskiego czerwonego (praca dyplomowa studiów podyplomowych AR Kraków 2006)
 42. Jasiorowski H., Przysucha T. Poradnik producenta żywca wołowego. Warszawa 2005
 43. Jasiorowski H., Kijak Z., Poczynajło , Wajda S. 1993. Projekt programu rozwoju hodowli bydła mięsnego w Polsce. Warszawa, maszynopis
 44. Jasiorowski H., Poczynajło S., Użytkowość mleczna mieszańców po buhajach duńskich czerwonych i jersey. Mat. ze Zjazdu PTZ w Warszawie, 12.—44 IX 1968
 45. Jasiorowski H. Światowe systemy użytkowania bydła. Poznań 2011
 46. Jasiorowski H. Moje rektorskie idee, zamierzenia i dokonania. Wyd Episteme Warszawa 2017
 47. Jaworski Z. (1925). Bydło błot pińskich. Poznań.
 48. Jaworski Z. Bydło bezrogie wileńszczyzny. Poznań 1926 “Poradnik gospodarski”
 49. Jaworski Z. Historja obory polskiego bydła czerwonego Państwowej Szkoły Rolniczej w Czernichowie. Warszawa 1929
 50. Jerzak. Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej. PWN. Warszawa. 1974. wyd. 3
 51. Kaczor A. Systemy utrzymania bydła mięsnego. Wiadomości Zootechniczne, R. XLII (2004), 3:49-56
 52. Klecki W. Studya nad rasami i odmianami bydła rogatego w Polsce. Akademia Umiejętności w Krakowie. Sprawozdanie Komisyi Fizjograficznej Cz. III. Kraków 1903
 53. Konopiński T. (1949). Hodowla bydła. Instytut Nauk.-Wyd. Ruchu Ludowego, Poznań, t. I, wyd. II, 453 ss.
 54. Konopiński T., Bormann J. (1931). Rasy bydła w Polsce.
 55. Kowol P., (2012). Powrót do przeszłości. Hodowla i Chów Bydła; 1:8-l 1
 56. Kowol P. Program doskonalenia bydła rasy polskiej czerwonej przy użyciu buhajów czerwonych z krajów europejskich. Wiadomości Zootechniczne, R. LII (2014), 1:120-130
 57. Król, J. Szarek J.,Hodowla bydła mięsnego jako alternatywa dla produkcji mleka. Przegl. Bod. nr 1. 1992.8-11
 58. Krupiński J., (2011). Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce 3-6; ISBN 978-83-7607-164-0; Kraków wyd. własne
 59. Kryńska E. (1983). Historia hodowli bydła w oborze Szkoły Rolniczej w Czernichowie. Maszynopis, Biblioteka KHB AR w Krakowie.
 60. Kuczaj M. Chów i hodowla bydła. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1997
 61. Lisbet Holm, Piotr Wójcik – Charakterystyka innych ras czerwonych w Europie zrzeszonych w ERDB (Wiad. Zootech. IZ Kraków 20005)
 62. Litwińczuk Z., Florek M., Domaradzki P., Żółkiewski P. Właściwości fizykochemiczne mięsa buhajów trzech rodzimych ras – polskiej czerwonej, białogrzbietej i polskiej czarno-białej oraz simentalskiej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 5 (96), 53 – 62
 63. Litwińczuk Z., Florek. M., Domaradzki. P., Żółkiewski P. Chemical composition, fatty acid profile, including health indices of intramuscular fat, and technological suitability of the meat of young bulls of three breeds included in a genetic resources conservation programme fattened within a low-input system. Article in Animal science papers and reports · January 2016
 64. Litwińczuk Z., Domaradzki P., Florek M., Staszowska A. Evaluation of the Mineral Concentration in Beef from Polish Native Cattle Biol Trace Elem Res DOI 10.1007/s12011-015-0549-3

 65. Litwińczuk Z., Szulc T. Hodowla i użytkowanie bydła. Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne. 2005
 66. Maj T., Feleńczak A., Musiał W., Nahlik K., Staszczak S., Ziółek F„ Żukowski K., Regionalny program hodowli bydła ze szczególnym uwzględnieniem województwa nowosądeckiego. Biul. Inf. ZUP, AR Kraków, 293, 1991: 22
 67. Majewska A. Piętnaście lat trwania Programu ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwonego Wiadomości Zootechniczne, R. LII (2014), 1:130-137
 68. Mienicki R. Inwentarz dóbr Biskupstwa Chełmińskiego (1646 – 1676) Toruń 1955. Tow. Naukowe w Toruniu.
 69. Moczarski Z. (1917). Rasy bydła. Bibl. Roln., Warszawa-Lwów-Poznań, 13.
 70. Nałęcz-Tarwacka T. Chów bydła w małym gospodarstwie. Multico Oficyna Wydawnicza Warszawa 1997
 71. Nawrocki L., Rudowicz-Nawrocka J. Bydło mięsne podpatrzone u hodowców. Wielkopolskie Wyd. Rolnicze. Poznań 2011
 72. Nowicki B. Genetyka i metody doskonalenia zwierząt. Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne Warszawa 1985
 73. Nowicki B., Jasek S., maciejowski J., Nowakowski P., Pawlina E. Rasy zwierząt gospodarskich. Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2001
 74. Nowoczesny chów bydła mięsnego. Materiały szkoleniowe, Płock 2007
 75. Olszewski A. Atlas rozbioru tusz zwierząt rzeźnych. Wyd. naukowo-Techniczne Warszawa 2005
 76. Pająk J. (1958). Zarys chowu bydła. Wyd. II, PWRiL, Warszawa.
 77. Pańszczyk-Osiecka M. (1982). Historia i aktualne możliwości hodowania bydła w Gorcach. Praca magist., maszynopis, Biblioteka KHB AR w Krakowie.
 78. Paputungan U., Makarechian M. (2000). The influence of dam weight, body conditio and udder Stores on calf birth weight and preweaning growth rates in beef cattle. Asian – Aus. J. of Anim. Sci. 13 (4): 435-439
 79. Pawlak H. Znane i mniej znane rasy bydła. Pro Agricola Gietrzwałd 2013
 80. Pawlina E., (1989). Określenie zależności między wymiarami ciała bydła rasy czerwono-białej w różnym wieku. Zesz. Nauk. AR Wrocław
 81. Pawłowski, Opas buhajków rasy ncb i pc. Przegl. Hod. nr 5, 1965. 12-13
 82. Pawłowski, Próba oceny wartości rzeźnej bydła na podstawie przed i poubojowych wskaźników. Doniesienie na XLIV Zjazd PTZ w Warszawie, 1979
 83. Pawłowski, Zagadnienie produkcji młodego bydła rzeźnego w Polsce południowej. Biul. Reg. ZUP AR w Krakowie, nr 148, 1970. 39-49
 84. Pawłowski. Założenia programowe do projektu opasu bydła rzeźnego na bazie wywaru z kukurydzy. (Maszynopis dla Biura Projektów Paszowych, 1984)
 85. Pisula A. i in. Wołowina kulinarna. Warszawa 2012
 86. Prawocheński R. (1929). Linie krwi bydła czerwonego w Małopolsce Zachodniej w świetle faktów. Prz. Hod. Szarek J. (1989). Biografia inż. Tadeusza Twardzickiego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Historia Rolnictwa, 9: 9 ss.
 87. Program hodowli bydła i produkcji bydlęcej do roku 2900, MRLiGŻ, Warszawa, 1986
 88. Program oceny i selekcji buhajów rasy polskiej czerwonej przewidziany do realizacji przez Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem. 2015
 89. Program ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwonego (2011). IŻ PIB.http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/bydlo/dokumenty
 90. Pruski W. Hodowla zwierząt gospodarskich w Galicji w latach 1772-1918. Wyd. Polskiej Akademii Nauk 1975
 91. Puchajda Z. Nowoczesny chów bydła. Magrol 1999 
 92. Przysucha T., H. Grodzki (2008). Relationship between calving course and calf body weight at birth and calf /cow body weight ratio. Elect. J. of Polish Agri. Univ. 11,(3).http://www.ejpau.media.pl/volume 11 /issue3/art-07.html
 93. Raport krajowy o stanie zasobów genetycznych zwierząt. MRiRW, Warszawa 2002
 94. Reklewski Z. Chów i hodowla bydła. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa
 95. Reklewski Z., Żurkowski M., Goszczyński J. Osiągnięcia i perspektywy badań nad bydłem mięsnym. Dabor Oficyna wyd. poligraficzna Warszawa 1996
 96. Reklewski Z., Krzyżewski J., i in. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Fundacja Rozwoju SGGW. Warszawa 1997
 97. Reklewski Z. – Hodowla zachowawcza bydła rasy polskiej czerwonej (Wiad. Zootech. IZ 2005)
 98. Sasimowski E. Zarys szczegółowej hodowli zwierząt. PWN Warszawa 1983
 99. Schramm W. Czerwone polskie bydło karpackie. Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Poznań 1961 
 100. Skarżyńska A. (2009). Opłacalność chowu krów mamek i produkcji żywca wołowego. Wiad. Zoot., R. XLVII, 3,25-35
 101. Sosin-Bzducha E., Majewska A., (2013). Wyniki ankiety dotyczącej kierunku użytkowania ras zachowawczych bydła w typie dwustronnie użytkowym. Mat. konf.; Balice 15-17 październik 2013: 367-368
 102. Staszczak S., Wpływ buhajów rasy Angler na użytkowość mleczną i mięsną potomstwa pokolenia FI po krowach rasy pc. Pr. doktorska, maszynopis, AR Kraków, 1982.
 103. Szarek J. Zmiany w proporcjach ciała zachodzące z wiekiem u bydła czerwonego polskiego i ich związek z produkcyjność mleczną. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem doc. dr Zbigniewa Stalińskiego w Katedrze Ogólnej Hodowli Zwierząt Szkoły Rolniczej w Krakowie. Kraków 1968
 104. Szarek . T. Ko leżak. P. Brzuski. Z. Gil. J. Mleczko. Właściwości fizyko-chemiczne mięśni buhajków pochodzących z krzyżowania rasy polskiej czerwonej z buhajami innych ras. Acta Aghr. et. Silv.. Zoot.. vo. XIX. 1980. 189-197
 105. Szarek J., Adamczyk K. – Zarys historyczny hodowli bydła polskiego czerwonego (Wiad. Zootech. IZ Kraków 2005)
 106. Szarek J., Adamczyk K., Feleńczak A. (2002). Polish Red Cattle breeding: past and present. Animal Genetic Resources Information (AGRI), 35: 21-35.
 107. Szarek J., Adamczyk K., Feleńczak A. (2004). Przeszłość i teraźniejszość hodowli bydła polskiego czerwonego. Wiad. Zoot.,42,1: 7-22.
 108. Szarek J., Brzuski P., Pokus o chov mosoveho dobytka v Beskydach a Podhali. XVI Dni Genetiky Mospodarskych Zvierat. Sulimy Ref era t o v. Nitra. 6-8 sept. 1993. 165
 109. Szarek J., Feleńczak A., Czaja H. (1993). Stan hodowli bydła polskiego czerwonego i jej perspektywy. Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, 36: 35-43.
 110. Szarek J., Wierzbowski S. Produkcja mleka i wołowiny a zdrowie człowieka. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2007
 111. Szarek J. i in. Chów bydła mlecznego. Wielkopolskie Wyd. Rolnicze, Poznań 2010
 112. Szarek J., Feleńczak A., Kowol P. (2000). Wczoraj, dziś i jutro polskiego bydła czerwonego. Wieś Jutra, 7: 33-35.
 113. Szarek J., Gil Z., Węglarz A. Jak poprawić jakość wołowiny w regionie Polski południowo-wschodniej. Rocznik przemyski tom XXXI z.2 Nauki rolnicze
 114. Szarek J., Staliński Z., Brzuski P., Feleńczak A., Pawłowski K., Porównanie wydajności mlecznej pierwiastek rasy pc, nczb i pierwiastek pochodzących z krzyżowania tych ras. Acta Agr. et Silv., 20, 1,981: 225—-239
 115. Szarek J., Wygląd zewnętrzny a produkcyjność bydła rasy polskiej czerwonej i jego mieszańców z bydłem rasy duńskiej czerwonej. Zesz. Nauk. AR Kraków, s. Zoot., 6, 1973: 83
 116. Szarek J., Węglarz A. Wstępna ocena efektów krzyżowania towarowego bydła ncb z białymi rasami mięsnymi z Włoch w rejonie Polski Południowo-wschodniej. Mat. na Konf. Nauk-techn. nt. “Wiodące problemy rozwoju rolnictwa w pld-wsch. Polsce AR Kraków, Filia w Rzeszowie. wrzesień 1993
 117. Szarek J.,Aklimatyzacja bydła rasy Aberdeen Angus z USA w Polsce jako komponentu do krzyżowania towarowego. Biul. Reg. Zakl. Doradź. Roln. AR w Krakowie nr 304. 1993. 145
 118. Szarek J. Dziedziczenie genetycznych i lenotypowych korelacji dla cech wzrostu cieląt rasy nizinnej czerwono-białej w wieku 365 dni. Acta Zootechnica VSP w Nitre 1976
 119. Szarek J. Genetyczne podstawy doskonalenia cech mięsnośei u bydła rasy nizinnej czerwono-białej. Zesz.Nauk. /AR Kraków, nr 114. s. Rozprawy. 1975, z. 41
 120. Szarek J., Pawłowski K., Brzuski P., Staliński Z., Gil Z. Wartość opasowa i rzeźna buhajków rasy PC i mieszańców tej rasy. Rocz. nauk Zoot., t. 9. 1982. 123-142
 121. Szarek J., Tyra M., Węglarz A., Okularczyk S., Gil Z. Analiza kosztow produkcji młodej wołowiny i opasu buhajków od krów rasy fryz polski (ncb) i po buhajach włoskich ras mięsnych. Maszynopis ss. 23 i 22 tab. Kraków 1994. praca oddana do druku
 122. Szarek J.,Brzuski P., Praco nad próbą wyhodowania bydła mięsnego przystosowanego do warunków Bieszczad i Podhala. XI Zjazd P PG “Genetyka 2000” Kraków. 10-11 wrzesień 1992. 51
 123. Szarek J., Brzuski P. Benetic basis of improvement of nieat produeing characters in red spotted cattle
 124. Szarek J., Brzuski P. Wybrane problemy opasu młodego bydła. Reg. Biul. Inf. ZUP .AR Kraków nr 241. 1978.61-88
 125. Szarek J., Brzuski P., Gil P., Zapletal P. Zdolność opasowa i wartość rzeźna krajowych ras bydła. Roczn. Nauk Zoot.. t. 18. z. 1-2. 1991.59-67
 126. Szarek J., Brzuski P., Gil P. Analiza niektórych czynników technologicznych opasu młodego bydła na podstawie obserwacji prowadzonych na lennach Polski południowej. XLIV Zjazd PTZ w warszawie 1979,38-46
 127. Szarek J., Brzuski P., Gil P. Zapletal. A. Węglarz, Zdolność opasowa i wartość rzeźna buhajków rasy ncb i nczb. Roczn. nauk. Zoot.. t. 18. z. 1-2, 1991. 59-67
 128. Szarek J., Gil P., Brzuski P., Pawłowski K. Porównanie wyników opasu buhajków ras nbc i nczb oraz buhajków tych ras z bydłem holsztyńsko-lryzyjskim. Roczn. nauk. Zoot., t. 13, z. 1, 1986. 59-64
 129. Szarek J., Staliński Z., Brzuski P., Gil Z., Pawłowski K. Porównanie wartości opasowej i rzeźnej buhajków pochodzących z krzyżowania bydła polskiego czerwonego z rasami: nczb, ncb. simental. charolaise. Zesz. nauk. .AR Kraków, nr 20. Zoot.. 1980. 143-164
 130. Szulc T. Praca zbiorowa dot dorobku naukowego Prof. dr hab. Jana Szarka z okazji 45 lecia pracy naukowo-dydaktycznej (1961-2006) Kraków – Zakopane 2007
 131. Szumowski P. (1936). Bydło czerwone polskie. Rozprawa doktorska, SGGW, Warszawa, 441 ss.
 132. Szumowski P. Bydło czerwone polskie w świetle genealogiczno – genetycznych badań ksiąg rodowodowych i literatury SGGW Warszawa 1936
 133. Trautman J. (1986). Czerwone rasy bydła w Europie. Głos w dyskusji. Inf. Reg. ZUP AR w Krakowie, Hodowla bydła czerwonego w Europie. Mat. konf. nauk-techn., Kraków, 265: 53-55.
 134. Trela J., Choroszy B. (2011). Prace Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie żywca wołowego. Wiadomości Zootechniczne 4: 11-56
 135. Trela J., Choroszy Z. “Tworzenie pierwszych populacji bydła mięsnego w Polsce”, 2009 Wiadomości Zootechniczne, R. XLVII (2009),4:51-55
 136. Trela J., i in. „Stan chowu i hodowli bydła rasy polskiej czerwonej w okresie 1980-1990 i drogi postępowania na najbliższe lata” – Wiad. Zootech. IZ 2005
 137. Trela J. 120-lecie howu i hodowli bydła polskiego czerwonego. Wiadomości Zootechniczne, R. LII (2014), 1:111-120
 138. Trela J., Drożdż W. Wystawy i pokazy hodowlane jako czynnik wspomagający realizację programów doskonalenia zwierząt. Wiadomości Zootechniczne, R. LII (2014), 1:141-142
 139. Twardzicki T. (1937). Hodowla bydła czerwonego polskiego na tle trwałych możliwości eksportowych. Krakowska Izba Rolnicza, 50 ss.
 140. Użytkowanie bydła w zmieniających się warunkach produkcji. VII Szkoła Zimowa z zakresu hodowli bydła. Zakopane 1999
 141. Vaclav Rehout i in.- Stan populacji bydła czerwonego w Czechach. Badania genetyczne różnorodności (Wiad. Zootech. IZ 2005)
 142. Wajda S., Hutnikiewicz I., Lipski J., Nowak E. 1994. Wartość rzeźna bydła pochodzącego od krów rasy czarno-białej i buhajów rasy limousine, Gosp. Mięs., 1, 24-28
 143. Wajda S., Hutnikiewicz I., Lipski J., Wielguszewski A. Jakość mięsa bydła pochodzącego od krów rasy czarno-białej i buhajów rasy limousine. Gosp. Mięs., 3, 26-29
 144. Wajda S. Produkcja i rynek wołowiny w Polsce. Wyd. Pro Agricola, Nagledy 2017
 145. Wąsowicz J. A. 2007 Założenia do programu hodowlanego Czerwonego Bydła Polskiego. Kraków – Jodłownik 2007
 146. Węglarz A. 2011. Praca habilitacyjna. “Jakość wołowiny w zależności od wybranych czynników” Kraków
 147. Węglarzy K. Hodowla bydła. Grodziec Śląski 2016
 148. Wichłacz H. 1988. Umięśnienie i otłuszczenie bydła rzeźnego, Gosp. Mięs.,5, 11-13
 149. Wichłacz H. 1994. Ogólna charakterystyka metody poubojowej klasyfikacji bydła rzeźnego EUROP. Gosp. Mięs., 8, 19-20
 150. Wierzbowski S., Żukowski K. Rozród bydła. Wydawnictwo KOS. Balice 2007
 151. Witold Pruski – Hodowla zwierząt gospodarskich w Galicji w latach 1772-1918
 152. Włodzimierz Szczekin Krotow – Bydło czerwone polskie (Przegląd Hodowlany 9.DU957)
 153. Wyd. Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa, Poznań, 84 ss.
 154. Yander Yeldo. Bcef cattle selecction programs at ABS. Zesz. nauk. AR we Wrocławiu nr 245. 1994, 85-91
 155. Zabierowski K., Miejsce rolnictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym ziem górskich. Prz. Hod., 18, 1988: 3—15
 156. Zapletal J. Szarek J.,Z. Gil. Wartość rzeźna młodego bydła opasowego miernikiem skór surowych. Acta Academiao Agricculture ac Technicae Olstenensis. t. 1, 1988. 294-298
 157. Zdebska B., Trela J. Ocena użytkowości mlecznej bydła polskiego czerwonego w Małopolsce. Wiadomości Zootechniczne, R. LII (2014), 1:137-140
 158. Żukowski K. (2005). Informacje ustne i maszynopis o historii hodowli bydła pc. Kraków, 9 ss.
 159. Żukowski K., Nahlik K. (1989). Rys historyczny hodowli bydła czerwonego ze szczególnym uwzględnieniem Polski Południowej. AR Kraków.
 160. Żukowski K., Nahlik K., Kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej na terenie występowania bydła pc w woj. krakowskim na tle dotychczasowych badań i obserwacji, maszynopis IZ Balice, 1967.
 161. Żukowski K., Trela J. Zmiany w populacji bydła rasy polskiej czerwonej na przestrzeni lat. Wiadomości zootechniczne, R. XLIII (2005), 2: 36-39
 162. Żukowski K., Wpływ krzyżowania uszlachetniającego duńskim bydłem czerwonym na użytkowość mleczną bydła polskiego czerwonego. Pr. doktorska, maszynopis, IZ Balice, 1972.
Print Friendly, PDF & Email