google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8
Poniżej przedstawiamy nasze uwagi do planowanych zmian w rozporządzeniu o rzeźniach rolniczych.

Z uznaniem i aprobatą przyjmujemy propozycję zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju z dnia 3 kwietnia br.

Jednocześnie zastanawia członków naszego związku zaistniała sytuacja pod kątem tworzenia prawa “niskiej jakości”. Wielokrotnie oferowaliśmy nasze doświadczenie i wiedzę z zakresu tzw. uboju na pastwisku podczas prac i konsultacji dotyczących obecnie obowiązującego  rozporządzenia. Do dzisiaj nie wiadomo kto i kiedy i z jakiego powodu wprowadził do istniejącego rozporządzenia (*) wymóg odbycia 3 miesięcznego szkolenia z zakresu uboju? Wymóg ten (z relacji naszych członków) w wielu regionach kraju z racji ewidentnego konfliktu interesów jest trudny do zrealizowania. Znalezienie rzeźni, która zechce przeszkolić hodowcę planującego ubój w swoim gospodarstwie a jednocześnie z racji oczywistego następstwa nie będzie otrzymywała z takiej hodowli żywca eliminuje zaprojektowany przepis jako niezgodny z podstawowymi zasadami logiki. Dodatkowo szkolenie w rzeźni o dużej zdolności produkcyjnej nie ma nic wspólnego z wymogami tzw. uboju gospodarczego. Mówiąc krótko, małe lokalne rzeźnie na chwilę obecną już nie istnieją.
Na dowód powyższego dysponujemy odpowiedzią z powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie zawierającego jednoznaczną informację o braku możliwości odbycia wymaganego szkolenia z jednoczesnym brakiem wskazania miejsca gdzie można byłoby odbyć takie szkolenie. Czyżby sytuacja nadzwyczajna jaką jest COVID 19 zmieniła na tyle zasady aby ubój stał się możliwy bez zaprojektowanego przepisami szkolenia? Zastanawia nas także brak możliwości współfinansowania ze środków unijnych ubojni mobilnych? Osobną kwestią pozostaje możliwość realizowania uboju za pomocą broni palnej analogicznie do rozwiązań dotyczących uboju sanitarnego oraz rozwiązań jakie poznaliśmy osobiście podczas wielu wizyt studyjnych na terenie Europy Zachodniej w tym w towarzystwie Głównego Lekarza Weterynarii Pana Bogdana Konopki jesienią 2019 roku.
Na zakończenie proponujemy aby kolejne zmiany w prawie dotyczącym rolnictwa w Polsce można konsultować w praktyce poprzez zaproponowane przez nasz związek Gospodarstwa Wdrożeniowe, w których podczas prac nad zmianami prawa zaangażowani będą doradcy ODR oraz rolnicy i hodowcy najlepiej znający praktyczne realia pracy na wsi Polskiej.  

Z poważaniem,

Piotr Rydel

* Dz.U.20.56 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 824)

Print Friendly, PDF & Email