google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Oryginalny raport w całości: KLIKNIJ TUTAJ

Tłumaczenie automatyczne raportu w całości: KLIKNIJ TUTAJ

Publikacja Raportu z dnia 12 marca 2020 Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Szkocji, Dyrekcja ds. Środowiska i Leśnictwa

Niniejszy raport opisuje wyniki badania przeprowadzonego w celu ustalenia, czy ruchome jednostki rzeźne ( MSU ) byłyby opłacalne w Szkocji, poprzez szczegółowe badanie wszystkich aspektów tego, co byłoby wymagane, w tym wpływu, jaki rzeźnie ruchome miałyby na rentowność istniejących zakładów przetwórczych i łańcuchów dostaw.

Wraz z zamknięciem ubojni na obszarach wiejskich w Szkocji wiele zwierząt musi teraz podróżować dalej w celu uboju i zwrotu do przetworzenia w lokalnych przedsiębiorstwach (rzeźniach) niż wcześniej.

Głównymi celami tych badań były:

  • Przegląd modeli biznesowych w innych krajach, w których istnieją rzeźnie mobilne, aby zrozumieć, w jaki sposób działają, w jaki sposób są finansowane, kiedy i dlaczego zostały utworzone, ich zdolności przetwórcze, otoczenie regulacyjne, w którym działają, oraz wpływ, jaki wywierają na inne istniejące ubojnie i łańcuchy dostaw w te państwa.
  • Zbadaj przypadki, w których mobilne rzeźnie przestały działać (takie jak przypadek Wielkiej Brytanii w latach 90.) i przyczyny tego.
  • Ustal, czy rzeźnie mobilne byłyby opłacalne w Szkocji, określając dokładnie, co byłoby wymagane z prawnego punktu widzenia, aby prowadzić takie przedsiębiorstwo (tj. wymagania Food Standards Scotland, zaopatrzenie w wodę, usuwanie odpadów itp.).
  • Oceń różne modele operacyjne rzeźni mobilnych, aby określić, co byłoby wymagane, aby były one opłacalne i zrównoważone (koszty operacyjne, liczba zwierząt poddanych ubojowi, wyposażenie i wymagania dotyczące umiejętności) w Szkocji.
  • Oceń, jaki wpływ mogą mieć mobilne rzeźnie na rentowność istniejących zakładów przetwórczych i łańcuchów dostaw.
  • Nawiąż kontakt z kluczowymi interesariuszami, aby ustalić ich poglądy na temat wdrażania mobilnych ubojni w Szkocji.
  • Rozważ zmiany, które mogą pomóc poprawić rentowność istniejących małych rzeźni w Szkocji.

Ustalenia i wnioski

Określono szereg modeli operacyjnych do szczegółowej oceny, po dokonaniu przeglądu międzynarodowych studiów przypadku i odpowiedzi na zaangażowanie interesariuszy. Rozważane modele obejmowały:

  • MSU podróżujący do poszczególnych miejsc na farmie .
  • Podejście typu „centrum/dokowanie”, w którym lokalni rolnicy transportowaliby zwierzęta na niewielką odległość do uboju. Potencjalne lokalizacje obejmowały farmy, targi, przetwórnie zwierząt itp.

Przegląd wykazał, że najbardziej praktycznym i preferowanym rozwiązaniem było podejście oparte na stacji dokującej, a następnie przeprowadzono analizę kosztów i korzyści ( CBA ) w oparciu o jednostki MSU przy użyciu metody stacji dokującej, która może na przykład obejmować jazdę jednostki do następujących typów lokalizacja, w której istnieje już znaczna część wymaganej infrastruktury (pomieszczenie, kanalizacja, energia, woda): targ aukcyjny; jednostka przemysłowa; i/lub farmę.

Podejście do stacji dokującej modelowane w tym raporcie zostało omówione z wieloma kluczowymi interesariuszami, w tym z rzeźnikami, drobnymi rolnikami, dzierżawcami, rolnikami, targami aukcyjnymi, zbieraczami odpadów, rzeźniami, projektantami MSU, operatorami MSU i organami regulacyjnymi ( FSS , APHA i SEPA) . ). Zaangażowanie interesariuszy zidentyfikowało znaczące zainteresowanie i zapotrzebowanie na MSUusługa. Należy to jednak również interpretować jako wsparcie dla lokalnej służby ubojowej, niezależnie od tego, czy jest ona mobilna, czy stacjonarna. Poparcie to wyrażali dzierżawcy, drobni rolnicy i rolnicy. Ponad 600 osób odpowiedziało na ankietę internetową ogłoszoną w wielu odpowiednich czasopismach, przy czym ponad 90% respondentów wskazało, że poparłoby i skorzystało z usługi MSU . Podane główne powody dotyczyły dobrostanu zwierząt (zmniejszenie odległości transportu) oraz chęci stworzenia większej liczby lokalnych przedsiębiorstw/możliwości sprzedaży mięsa.

Członkowie Scottish Craft Butchers również wypełnili ankietę internetową, przy czym znaczna większość wyraziła poparcie dla MSU . W przypadku przyszłej usługi zainteresowanie i uczestnictwo firm rzeźniczych będzie miało zasadnicze znaczenie dla przyszłego sukcesu.

Istniejący sektor ubojni wyrażał różne opinie na temat MSU , w zależności od tego, czy znajdują się one na wyspach, czy na kontynencie. Dwie ubojnie wyspiarskie wskazały, że obawiają się, iż wsparcie dla MSU może spowodować przekierowanie środków publicznych, które w przeciwnym razie mogłyby być skierowane do ich przedsiębiorstw. Ubojnie na kontynencie wskazały, że MSU były postrzegane w dużym stopniu jako niszowy rozwój/okazja i nie były uważane za zagrożenie dla ich działalności.

Przegląd międzynarodowych studiów przypadków zidentyfikował MSU działające od dłuższego czasu w Norwegii i Szwecji, jednak zaprzestały one handlu (w 2019 r. w przypadku szwedzkiego MSU ) z powodu tego, co zostało opisane jako trudności finansowe. Kontekst dla każdej z tych usług MSU był inny, ponieważ norweskie MSU nie były w stanie dokonywać uboju przez wystarczającą liczbę dni w roku i skupiały się głównie na owcach. Szwedzki MSUrównież przetwarzał owce, wraz z bydłem (bardzo mało świń) i nigdy nie prowadził działalności zarobkowej – mógł się do tego przyczynić jego model operacyjny, który był skierowany do indywidualnych gospodarstw. Dyrektor zarządzający skomentował, że podejście do stacji dokującej, z zaplanowanymi dniami uboju w znanych lokalizacjach, znacznie pomogłoby szwedzkiemu MSU pod względem efektywności jego działania.

Na arenie międzynarodowej stosowano różne metody finansowania i finansowania, przy czym większość MSU została poddana przeglądowi z wykorzystaniem środków prywatnych. Kanadyjski MSU działający w Jukonie był finansowany przez państwo.

Wykazano, że koszt autoryzacji i utrzymania usługi, pod względem kosztów przestrzegania przepisów związanych z zatwierdzeniem MSU , gospodarką odpadami oraz inspekcjami weterynaryjnymi i higieny mięsa, stanowi bardzo małą część całkowitych kosztów wszelkich przyszłych MSU . Najistotniejsze koszty to koszty personelu, utylizacji odpadów, konserwacji (sprzętu kapitałowego) oraz finansowania dłużnego.

Modele operacyjne uwzględnione w analizie kosztów i korzyści wymagają, aby lokalizacje stacji dokujących stanowiły część przyszłej usługi MSU , z potencjalnie opłacalnymi stoiskami aukcyjnymi/inwentarzowymi, farmami i jednostkami przemysłowymi, z jednostkami chłodniczymi zainstalowanymi do wieszania tusz. Modele operacyjne rozważane dla przyszłej usługi MSU obejmowały je jako samodzielne przedsiębiorstwa dostarczające rzeźnikom, przetwórcom mięsa i rolnikom tusze (np. boki, ćwiartki).

Jeśli chodzi o typy jednostek MSU , które byłyby wymagane, rozważono szereg opcji i zastosowano koszt, który umożliwia zabijanie, patroszenie, cięcie (ćwiartki i boczne) z ograniczonymi, tymczasowymi urządzeniami do chłodzenia w samych naczepach. Wymaga to pozostawienia odpadów w lokalizacjach stacji dokujących, w bezpiecznych pojemnikach, z odbiorem przez zarejestrowanego przewoźnika, a następnie bez zbędnej zwłoki (prawdopodobnie zgodnie z harmonogramem padłego inwentarza). Koszt kapitału związany z tym modelem wynosi od 800 000 do 900 000 GBP.

Wyniki analizy AKK wskazały, że istnieją dwa modele operacyjne i scenariusze, w których zwrot można osiągnąć bez dofinansowania w okresie od 11 do 15 lat. Modele te obejmują generowanie cen premium ze sprzedaży mięsa i podrobów, w oparciu o popyt z perspektywy lokalnego pochodzenia i dobrostanu zwierząt (zmniejszona odległość przewozu). Przy uwzględnieniu dofinansowania na poziomie 40% nakładów inwestycyjnych okres zwrotu ulega znacznemu skróceniu do 7 i 9 lat. Jednak scenariusze te nadal wymagają znacznych nakładów prywatnych.

Oryginalny raport w całości: KLIKNIJ TUTAJ

Tłumaczenie automatyczne raportu w całości: KLIKNIJ TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email