google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

W dniu 11 maja 2018 MRiRW odpowiedziało na interpelację Posła Jarosława Sachajko w sprawie dalszych losów mleka A2.
Dziękujemy Panu Posłowi za zaangażowanie i zapraszamy do lektury oraz komentarzy.

Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na interpelację nr 21557 Pana Posła Jarosława Sachajko w sprawie mleka A2 przekazuję Panu Marszałkowi odpowiedź odnośnie do zagadnień przedstawionych w ww. interpelacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132) związki hodowców bydła lub inne podmioty, które zostały uznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg hodowlanych dla poszczególnych ras bydła samodzielnie realizują opracowane przez siebie programy hodowlane. Programy te mogą być realizowane jako programy doskonalenia danej rasy bydła lub programy ochrony zasobów genetycznych mające na celu zachowanie unikalnych cech charakteryzujących rodzime rasy bydła.
W przypadku ogólnoeuropejskich ras bydła takich jak rasa polska holsztyńsko-fryzyjska, simentalska, jersey, Mountbeliarde, Brown Swiss i szwedzka czerwona, programy hodowlane ustanowione i realizowane na potrzeby tych ksiąg hodowlanych zakładają realizację przyjętego celu hodowlanego i wskazują sposób, w jaki ten cel powinien zostać osiągnięty, a także określają cechy użytkowe i funkcjonalne zwierząt podlegające doskonaleniu. Prowadzący księgę hodowlaną samodzielnie określa również zakres oceny wartości użytkowej i oceny hodowlanej jaka powinna być prowadzona na potrzeby realizacji przyjętego programu hodowlanego.
Należy podkreślić, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma podstaw prawnych żeby ingerować w treść realizowanego programu hodowlanego, a do kompetencji organu należy jedynie sprawdzenie czy zadeklarowany program jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie może ingerować w treść programu hodowlanego czy też wskazywać jakie cechy użytkowe czy funkcjonalne powinny być doskonalone.
Ocena wartości użytkowej bydła prowadzona jest zgodnie z zakresem i metodyką określoną przez podmiot upoważniony do prowadzenia tej oceny. Do prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła rasy określono także, że poziom pomocy wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych i bieżących, 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych z prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji, 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych w zakresie kosztów bezpośrednich, takich jak zakupy czy budowa.
Beneficjentami działania są grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI), utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty spośród rolników, właścicieli lasów, instytucji naukowych, przedsiębiorców, doradców. Oprócz wymienionych kategorii podmiotów, członkami grupy operacyjnej mogą być także inne podmioty, których członkostwo jest niezbędne dla osiągnięcia celu realizowanej przez grupę operacji.
Finansowaniem objęty jest szereg kosztów kwalifikowalnych, wśród których można wskazać
następujące główne grupy kosztów:
1. Koszty ogólne operacji – przygotowanie założeń operacji,
2. Koszty bieżące związane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, upowszechnieniem rezultatów operacji zrealizowanej przez grupę operacyjną.
3. Koszty badań stosowanych i prac rozwojowych związanych bezpośrednio z przedmiotem operacji, jeżeli będą niezbędne do wdrożenia do praktyki rezultatu operacji.
4. Koszty bezpośrednie (w tym inwestycyjne) operacji, związane z realizacją planu biznesowego (operacyjnego) grupy operacyjnej EPI.
Całkowita maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi 10 000 000 zł, w tym koszty funkcjonowania grupy mogą stanowić maksymalnie 2 mln zł (max 20 % kosztów inwestycyjnych oraz badań).
Koszty ogólne mogą stanowić dodatkowo maksymalnie 2 000 000 zł (20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji).
Jednocześnie należy wyjaśnić, że na podstawie doświadczeń z I naboru wniosków o przyznanie
pomocy w ramach „Współpraca”, który odbył się w 2017 r., planowane jest obniżenie maksymalnej kwoty wsparcia w ramach tego działaniu.
Wsparcie, związane z funkcjonowaniem grup operacyjnych EPI i realizacją operacji udzielane jest w okresie maksymalnie 3 lat. Jednakże, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, okres realizacji operacji może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 5 lat.
Beneficjenci wsparcia w ramach działania „Współpraca” obowiązani będą do upowszechnienia rezultatów zrealizowanych operacji, poprzez Sieć na rzecz Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), funkcjonującej w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (jednego z poddziałań KSOW). W ramach sieci EPI udostępniane będą rozwiązania wdrożone lub realizowane w innych państwach członkowskich UE w zakresie Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego, które można będzie wykorzystać w Polsce, a rozwiązania wypracowane w Polsce – w innych krajach UE.
Zasady udzielania wsparcia w ramach działania „Współpraca” PROW 2014–2020 reguluje rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 25, z późn. zm.).

Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Plik do pobrania ze strony sejmowej
Print Friendly, PDF & Email