google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Warszawa, dnia 14 września 2016 r.

MINISTER ROLNICTWA
i ROZWOJU WSI

RR.wmp.076.3.2016

Pan Piotr Rydel
Prezes Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Bydła Zachowawczej
Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym
13-220 Rybno Rumian 55

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 września 2016 r. dotyczące dofinansowania organizacji wystawy zwierząt hodowlanych – bydła Polskiego Czerwonego, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma możliwości dofinansowania ww. przedsięwzięcia.
Jednocześnie wskazać należy, że w celu wspierania marketingu, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych powstała ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spoży\\>czych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122), na podstawie której stworzono m.in. Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.
O środki finansowe Funduszu Promocji Mięsa Wołowego mogą się ubiegać ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców produktów rolno-spożywczych, mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy produkują lub dokonują obrotu bydłem, mięsem wołowym lub ich przetworami, a także inne organizacje branżowe lub międzybranżowe zrzeszające producentów lub przetwórców produktów rolno-spożywczych, jeżeli ich cele statutowe są zgodne z celami funduszy promocji.
Należy podkreślić, iż ustawa zakreśla jedynie pole działań, natomiast ustalenie konkretnych zadań realizowanych ze środków funduszy promocji w danym roku należy do kompetencji przedstawicieli organizacji branżowych reprezentujących producentów rolnych oraz przetwórców, działających w danym sektorze, którzy tworzą odrębną dla każdego funduszu komisję zarządzającą. To komisje zarządzające decydują o przeznaczeniu dostępnych środków, tworząc roczne plany finansowe. Określane są w nich przedsięwzięcia, które w danym roku będą realizowane ze środków funduszu oraz maksymalne kwoty, jakie mogą zostać przeznaczone na realizację poszczególnych zadań. Wyłącznie zadania ujęte w planie finansowym danego funduszu mogą być dofinansowane ze środków funduszy. W związku z bliskim terminem realizacji wystawy proponuję bezpośredni kontakt z Agencją Rynku Rolnego, która zapewnia obsługę techniczno-biurową funduszy promocji i komisji zarządzających, w celu omówienia możliwości zawnioskowania o środki finansowe z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego na realizację tegorocznego przedsięwzięcia lub kolejnych jego edycji.
Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków pozyskania środków na promocję produktów rolno-spożywczych w ramach Funduszu Promocji Mięsa Wołowego znajdują się na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl) w dziale ‘Promocja żywności w zakładce ‘ Wypłaty z Funduszy Promocji’.

Z poważaniem
Jacek Bogucki

Skan oryginału:
Skan oryginału pisma z MRiRW

Print Friendly, PDF & Email