google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Warszawa, 15 listopada 2022 r.
Znak sprawy: WPR.ssw.0210.1.2022
Telefon: 22 623 26 73
E-mail: Renata.Flis@minrol.gov.pl

Wg rozdzielnika

Dotyczy: konsultacji publicznych projektu ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki
rolnej (UC 137)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w
zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt ustawy o Planie
Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów:
UC 137). Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2023 r.

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie podstaw prawnych realizacji Planu
Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej w latach 2023-2027. Potrzeba wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie wynika z konieczności wdrożenia reformy wspólnej
polityki rolnej (WPR) na poziomie krajowym od roku 2023.

Mając na uwadze harmonogram rozpoczęcia naborów wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz niektórych płatności w ramach II filaru
WPR, który został zaplanowany na dzień 15 marca 2023 r., projektowana ustawa powinna
wejść w życie w jak najkrótszym czasie. Dotychczasowe przepisy krajowe regulujące zasady
przyznawania wsparcia w ramach WPR (w tym ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) należy uchylić. Możliwość wypłaty od 2023 r.
środków finansowych rolnikom oraz beneficjentom w ramach interwencji objętych Planem
Strategicznym w formie płatności bezpośrednich, interwencji sektorowych, jak i interwencji
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz pomocy technicznej, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, jest uzależniona od wejścia w życie projektowanej ustawy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kancelaria@minrol.gov.pl
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa www.gov.pl/rolnictwo
+48 22 250 01 18

Poniżej znajduje się skan dokumentu :

Print Friendly, PDF & Email