google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

Warszawa, 2016.12.2

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

ŻW.eoz.8628.179.2016.l.ap

DECYZJA Nr 101/2016

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.), uwzględniając wniosek:

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym, Rumian 55, 13-220 Rybno,

z dnia 16 listopada 2016 r.,

udzielam Wnioskodawcy dotacji w wysokości 2.700 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset) na pokrycie kosztów nagród, o których mowa w art. 24 ust. 4 lit. e rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1), przyznanych i wypłaconych hodowcom za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na specjalistycznej wystawie zwierząt hodowlanych pod nazwą „I Ogólnopolska Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego w typie mięsnym”, która odbyła się w Rumianie w dniach 21-22 października 2016 r.

UZASADNIENIE

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polskiej Czerwonej w Typie Mięsnym, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, jako podmiot uprawniony,o którym mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1), wystąpił z wnioskiem z dnia 16 listopada 2016 r., o udzielenie dotacji na pokrycie 100 % kosztów nagród, o których mowa w art. 24 ust. 4 lit. e tego rozporządzenia, przyznanych i wypłaconych hodowcom za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na specjalistycznej wystawie zwierząt hodowlanych pod nazwą „I Ogólnopolska Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego w typie mięsnym”, która odbyła się w Rumianie w dniach 21-22 października 2016 r.

Stosownie do § 3 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia do wniosku zostały dołączone:

  1. rozliczenie dotacji;
  2. zestawienie przyznanych i wypłaconych nagród;
  3. kopia dokumentu potwierdzającego przekazanie nagród za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów – wyciąg bankowy;
  4. protokół stanowiący podstawę przyznania nagród;
  5. oświadczenie wnioskodawcy, że jest podmiotem uprawnionym, o którym mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia Komisji nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
  6. oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie zwierzęta prezentowane i oceniane na specjalistycznej wystawie zwierząt hodowlanych pod nazwą „I Ogólnopolska Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego w typie mięsnym”, która odbyła się w Rumianie w dniach 21-22 października 2016 r., są zwierzętami hodowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.).

Wnioskodawca spełnia warunki uzyskania dotacji.
Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz lp. 2 załącznika nr 3 oraz lp. 1 załącznika nr 4 do tego rozporządzenia, Wnioskodawcy udzielono dotacji na pokrycie kosztów zadania w wysokości określonej w rozstrzygnięciu decyzji.
Dotacja została udzielona w ramach programu pomocowego o numerze referencyjnym SA. 42332(2015/XA) „Dotacje przedmiotowe dla rolnictwa”.
Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).
Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie może nastąpić po wyczerpaniu wyżej wymienionego środka odwoławczego.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) oraz z częścią I ust. 53 pkt 3 kolumny pn. „Zwolnienia” w załączniku do tej ustawy dokonanie czynności urzędowej dotyczącej niniejszej decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Otrzymuje:
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym
Rumian 55 13-220 Rybno

Skan oryginału:
MRiRW decyzja 101 2016

Print Friendly, PDF & Email