google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

DECYZJA Nr 65/2018

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących
zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614 i z 2017 r. poz. 1470), uwzględniając wniosek: Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska
Czerwona w Typie Mięsnym, Rumian 55,13-220 Rybno, z dnia 27 września 2018 r.,udzielam Wnioskodawcy dotacji w wysokości 2.700 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset) na pokrycie kosztów nagród, o których mowa w art. 24 ust. 4 lit. e rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1), przyznanych i wypłaconych hodowcom za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na specjalistycznej wystawie zwierząt hodowlanych pod nazwą „III Ogólnopolska Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego w typie mięsnym”, która odbyła się w Rumianie w dniu
22 września 2018 r.

UZASADNIENIE

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, jako podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1), wystąpił z wnioskiem z dnia 27 września 2018 r., o udzielenie dotacji na pokrycie 100 % kosztów nagród, o których mowa w art. 24 ust. 4 lit. e tego rozporządzenia, przyznanych i wypłaconych hodowcom za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na specjalistycznej wystawie zwierząt hodowlanych pod nazwą „III Ogólnopolska Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego w typie mięsnym”, która odbyła się w Rumianie w dniu 22 września 2018 r.

Stosownie do § 3 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wniosku zostały
dołączone:

  1. rozliczenie dotacji;
  2. zestawienie przyznanych i wypłaconych nagród;
  3. kopia dokumentu potwierdzającego przekazanie nagród za zwierzęta, które zdobyły tytuły
    czempionów lub wiceczempionów – wyciąg bankowy;
  4. protokół stanowiący podstawę przyznania nagród;
  5. oświadczenie wnioskodawcy, że jest podmiotem uprawnionym, o którym mowa w art. 24 ust. 6 wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
  6. oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie zwierzęta prezentowane i oceniane na specjalistycznej wystawie zwierząt hodowlanych pod nazwą „III Ogólnopolska Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego w typie mięsnym”, która odbyła się w Rumianie w dniu 22 września 2018 r., są zwierzętami hodowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2132).

Wnioskodawca spełnia warunki uzyskania dotacji.

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz lp. 2 załącznika nr 3 oraz lp. 1 załącznika nr 4 do tego rozporządzenia. Wnioskodawcy udzielono dotacji na
pokrycie kosztów zadania w wysokości określonej w rozstrzygnięciu decyzji. Dotacja została udzielona w ramach programu pomocowego o numerze referencyjnym SA. 42332(2015/XA) „Dotacje przedmiotowe dla rolnictwa”.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zpóźn. zm.)
Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi ma charakter stosunkowy. Podstawę do wyliczenia wysokości wpisu stanowi § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.).
Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) albo o przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy. Strona może również, stosownie do treści art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.) oraz z częścią I ust. 53 pkt 3 kolumny pn. „Zwolnienia” w załączniku do tej ustawy dokonanie czynności urzędowej dotyczącej niniejszej decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Print Friendly, PDF & Email