google-site-verification=TBEzXN7-BgIExu2irj9j85hXLJu5QRvWB6oFyUbake8

W odpowiedzi na pismo Pana Prezesa z dnia 16.12.2019r., znak: L.dz.: 4/2019, w sprawie rekomendacji Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym dotyczących wprowadzenia w Polsce możliwości uboju bydła poza rzeźnią – tzw. „uboju na pastwisku”, uprzejmie informuję, co następuje.
Propozycja wprowadzenia w polskim porządku prawnym przepisów z zakresu bezpieczeństwa żywności odnoszących się do rzeźni przewoźnych zintegrowanych z rzeźnią stacjonarną została zamieszczona w projekcie ustawy, w którym zmieniane są m. in. przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r., poz. 824). Projekt ten obecnie znajduje się na wstępnym etapie prac legislacyjnych w resorcie rolnictwa.
Sprawa rzeźni przewoźnych, w tym tzw. „uboju na pastwisku ’, była również dyskutowana podczas ostatniego posiedzenia Grupy Eksperckiej Komisji Europejskiej ds. urzędowych kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego w dniu 11 grudnia 2019 r. w Brukseli, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Polski. Na posiedzeniu przedstawiono projekt dokumentu roboczego dotyczący proponowanej zmiany załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz.UE) Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14) w zakresie wprowadzenia większej elastyczności w odniesieniu do uboju zwierząt w gospodarstwie. Idea zmiany przepisów ww. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wyniknęła z potrzeby zapewnienia uboju poza rzeźnią, innego niż ubój z konieczności, niektórych gatunków zwierząt (bydła i ewentualnie zwierząt nieparzystokopytnych), których agresywne zachowania podczas załadunku i transportu do rzeźni przyczyniają się do zagrożenia bezpieczeństwa ludzi z obsługi. W związku z powyższym, w projekcie dokumentu zawierającym zmiany do ww. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 zaproponowano m. in. przepis, który umożliwiłby podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze dokonywanie uboju bydła domowego w gospodarstwie tylko za zgodą właściwego organu i pod pewnymi warunkami, w tym, jeżeli zwierzę lub zwierzęta nie mogą być transportowane, aby uniknąć ryzyka dla osoby obsługującej lub w celu ochrony dobrostanu zwierząt.
Prace nad zmianą ww. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w zakresie zapewnienia elastyczności przy uboju zwierząt gospodarstwie będą przedmiotem dalszych prac Komisji Europejskiej.
Podsumowując, w resorcie rolnictwa trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów kraj owych z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, dotyczące m. in. funkcjonowania na terytorium Polski rzeźni z oddziałem przewoźnym, a ponadto w organach Komisji Europejskiej prowadzone są prace nad zmianą ww. rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w zakresie tzw. „uboju na pastwisku”

Print Friendly, PDF & Email